Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

 

งานสแตนเลส
งานอลูมิเนียม
งานเหล็ก
ความรู้เรื่องสแตนเลส
ความรู้เรื่องมิเนียม
ความรู้เรื่องเหล็ก
ความรู้เรื่องโพลี
 
ผู้ชม
วันนี้ 87
เมื่อวาน 352
ทั้งหมด 217,463
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 91
เมื่อวาน 435
ทั้งหมด 246,730

การคิดงานเหล็ก


การคิดงานเหล็ก

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตที่ใช้ตามที่กำหนดในแบบและรายการก่อสร้าง ต้องพิจารณาแยกเป็นชนิด (เหล็กกลม SR24เหล็กข้ออ้อย SD30  SD40) ขนาด และความยาว แล้วคิดเทียบเป็นน้ำหนัก (ปกติเหล็กหนัก 7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหน่วยเป็นกิโลกรัมหรือตัน โดยปกติในการหาความยาวของเหล็กเสริมที่ใช้ จะถือเอาความยาวของชิ้นส่วนในแนวเส้นตรงเป็นหลักก่อนโดยไม่หักผิวของคอนกรีตหุ้ม แล้วจึงคิดเผื่อความยาว (ตามขนาดของเหล็กที่ต้องต่อทาบกัน หรือการงอขอที่ปลายและการดัดทำคอม้อหรือตัดแล้วเหลือเศษสั้นใช้งานไม่ได้ ส่วนปริมาณของลวดผูกเหล็กที่ต้องใช้ก็เทียบกับปริมาณของเหล็กเสริมคอนกรีต  ซึ่งปกติประมาณ 15  16 กิโลกรัมต่อเหล็กเสริมหนึ่งตัน สำหรับค่าแรงในการดัดเหล็กและผูกเหล็กก็คิดต่อหนึ่งตันของเหล็กที่ต้องใช้ หากงานก่อสร้างอยู่ในที่สูงค่าแรงจะแพงกว่าธรรมดา เพราะต้องเสียค่าแรงในการส่งเหล็กขึ้นไป  หรือหากมีแต่เหล็กขนาดเล็กอย่างเดียว ค่าแรงก็จะสูงขึ้นอีก

 

เกณฑ์การประมาณปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต

·  เหล็กตะแกรงของฐานราก คิดความยาวของเหล็ก  =  ความกว้างและความหนาของฐานราก

·  เหล็กยืนของเสาตอม่อ  ปลายเหล็กยืนส่วนที่ดัดงอเป็นมุมฉาก (เพื่อยึดกับเหล็กตะแกรงของ 

     ฐานรากให้คิดความยาว  =  หนึ่งในสี่ของความกว้างของฐานราก

·  เหล็กยืนของเสา  คิดความยาวของเหล็กยืน  =  ความยาวของเสา

                                   ความยาวของเหล็กปลอก 1 ปลอก  =  ความยาวของเส้นรอบรูปเสา

·  เหล็กนอนของคาน  (ทั้งเหล็กตรง  และเหล็กคอม้าคิดความยาวเหล็ก  =  ความยาวของคาน

     จากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา             

                                    ความยาวของเหล็กปลอก 1 ปลอก  =  ความยาวของเส้นรอบรูปคาน

·  เหล็กตะแกรงของพื้น (ทั้งเหล็กตรง และเหล็กคอม้าคิดความยาวเหล็ก  =  ความกว้าง

     ของพื้น

·  เหล็กนอนของบันได คิดความยาวเหล็ก  =  ความกว้างของบันได

                                     ความยาวของเหล็กลูกโซ่  =  ความกว้างของลูกนอน ความสูงของลูกตั้ง

·  เหล็กนอนของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง คิดความยา  =  ความยาวของเอ็นยึดผนังและ

     บัวใต้หน้าต่าง

                                      ความยาวของเหล็กลูกโซ่  =  ความกว้างของเอ็นยึดผนังและบัวใต้หน้าต่าง

·  เหล็กเสริมของส่วนโครงสร้างอื่น ๆ หากคล้ายคลึงกับส่วนใดที่กล่าวข้างต้น ให้คิดเหมือน 

     ส่วนนั้น

หากไม่คล้ายคลึงเลย ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น

·  การเผื่อเหล็กเสริมคอนกรีต (ทั้งเหล็กกลม และเหล็กข้ออ้อยให้คิดเผื่อตามขนาดเส้นผ่าศูนย์

     กลางของเหล็กเสริม ดังนี้

 

ขนาดมม.

6

9

10

12

15

16

19

20

25

28

เผื่อ, %

5

7

8

9

11

12

13

13

15

15

 

งานเหล็กรูปพรรณ

การหาปริมาณเหล็กรูปพรรณที่ใช้ทำส่วนประกอบของโครงสร้างซึ่ง ได้แก่ เสา  คาน  พื้น  หรือส่วนต่าง ๆ ของโครงหลังคา จะต้องแยกออกตามประเภท ขนาดหน้าตัดและความยาวเป็นท่อน (ท่อนหนึ่งยาว เมตรแล้วคิดเทียบเป็นน้ำหนัก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม นอกจากนี้ต้องหาปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ยึดหรือทำรอยต่อ เช่น แผ่นเหล็กปะกับ น๊อต  หมุดย้ำ  สำหรับโครงเหล็กที่ใช้เชื่อมด้วยลวดเชื่อม ไม่ต้องคิดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม เพราะจะคิดรวมในค่าแรงงาน การประมาณค่าแรงงานอาจคิดเป็นเปอร์เซนต์ของราคาวัสดุที่คำนวณได้ (ประมาณ 30  50 %)

 

ตัวอย่างการหาปริมาณเหล็กเสริมในคาน

สมมุติว่าต้องการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตในคาน คสลขนาด 0.20 x 0.40 มความยาวคานจากศูนย์เสาถึงศูนย์เสาเท่ากับ 4.50ดังแสดงในรูปที่ 5.4

ปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้สามารถหาได้สองแบบคือ แบบละเอียด และแบบหยาบ ดังต่อไปนี้

 

 

                            

 

 

 

 

การประมาณอย่างละเอียด

ต้องหาความยาวของเหล็กเสริมทีละเส้นโดยพิจารณาว่าคานยาวเท่าไร ต้องเผื่อระยะสำหรับงอขอเท่าไร เผื่อความยาวของคอม้าเท่าไร และระยะต่อเท่าไร จึงจะได้ความยาวของเหล็กแต่ละเส้นที่ต้องการ

 

                            

 

 

 

 

เหล็กบนและเหล็กล่าง  :

ต้องการเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มมยาวเท่ากับ 4.50 (ระยะศูนย์เสา) + 0.15 (ความกว้างเสาเมื่อหักระยะคอนกรีตหุ้มทั้งสองปลาย) + 0.35 (ระยะเผื่องอปลายทั้งสองข้าง)  =  5.00 มจำนวน 4 ท่อน

เหล็กคอม้า  :

ต้องการเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มมยาว 2.50 (ระยะ 4.50  0.20  1.80) + 2 [0.50 (ระยะคอม้า)] + 2 [0.55 (ระยะ0.90  0.35)] + 2 [0.05 (จากศูนย์เสาถึงขอบเสา)] + 2 [0.02 (ระยะเผื่องอปลาย)]  =  5.10  มจำนวน 1 ท่อน

เหล็กปลอก  :

ต้องการเหล็กปลอกขนาด 6 มมจำนวน 23 ท่อน ยาวท่อนละ 2 (0.36 + 0.16 + 0.08)  =  1.20 มถ้าเหล็ก 1 เส้น ยาว 10.0 มจะตัดได้    =  8  ท่อน   ดังนั้นต้องการเหล็กปลอก 6 มมจำนวน   = 2.87 เส้น คิด 3 เส้น   สรุป       ใช้เหล็กเสริมขนาด  12 มม. X 10.00 ม.  =  2     เส้น

                เหล็กเสริมขนาด       15 มม. X 10.00 ม.  =  0.51  เส้น 

                                                เหล็กเสริมขนาด        6 มม. X 10.00 ม.  =  3       เส้น   

 

 

                                       

 

 

 

การประมาณอย่างหยาบ (คิดตามเกณฑ์ข้างต้น)

ความยาวของเหล็กเสริมที่ต้องใช้ คิดตามความยาวของชิ้นส่วนในแนวเส้นตรงเป็นหลัก โดยไม่หักผิวของคอนกรีตหุ้ม แล้วจึงเผื่อความยาวตามเกณฑ์

 

เหล็กบนและเหล็กล่าง  :

ต้องการเหล็กขนาด  12  มมยาวเท่ากับ 4 x 4.50          =    18                                     เมตร

                                                      เผื่อ 9 %                           =      1.65                               เมตร

                                                      รวม                                   =    18 + 1.65  =  19.65       เมตร

                                                      ดังนั้นต้องการ                =      2  เส้น

เหล็กคอม้า  :

ต้องการเหล็กขนาด 15 มมยาวเท่ากับ  1 x 4.50           =  4.50   เมตร      

                                                    เผื่อ 11 %                           =  0.50   เมตร

                                รวม  =  4.50 + 0.50  =  5.00  เมตร  ดังนั้นต้องการ  =  0.5  เส้น                                 เหล็กปลอก  :

ต้องการเหล็กขนาด 6 มมจำนวน  23  ท่อน

                                                   ยาวท่อนละ  =  2 (0.20 + 0.40)  =  1.20  เมตร

                                                    เผื่อ 5 %      =  0.06  เมตร

                                รวม  =  1.26  เมตร  ต่อหนึ่งท่อน  ดังนั้นต้องการ  =     =  3  เส้น

 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการคิดอย่างละเอียดและการคิดอย่างหยาบ ให้ผลใกล้เคียงกัน แต่การคิดอย่างละเอียดทำให้เสียเวลามาก แต่เป็นวิธีที่เหมาะและนิยมใช้ในการจัดหาปริมาณวัสดุสำหรับการทำการก่อสร้างจริง  ดังนั้นในการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตจึงนิยมคิดแบบหยาบ เพราะรวดเร็วกว่า

หากต้องการทราบราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับเหล็กเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ แต่ละเส้น (ยาวเส้นละ 10 เมตรอาจทำได้ ดังนี้ ถ้ากำหนดราคาเหล็กเส้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขนาด       6  มม.      =   11.0  บาท/กก.              ขนาด    9  มม.                       =   9.90 บาท/กก.

ขนาด     12  มม.      =   9.80  บาท/กก.              ขนาด  15  25 มม.              =   9.55  บาท/กก.

ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 16 กกต่อเหล็กเสริมหนึ่งตัน)  =  16  บาท/กก.

ดังนั้นลวดผูกเหล็ก  =      =  0.256  บาท/เหล็กเสริมหนึ่ง กก.

เมื่อสมมุติค่าแรงในการผูกเหล็กและดัดเหล็กหนึ่งตันเท่ากับ 2000 บาท หรือ 2 บาท/กกก็จะหาราคารวมค่าแรงและค่าวัสดุสำหรับเหล็กเสริมคอนกรีตแต่ละเส้น ได้ดังนี้

 

ขนาดเหล็กเสริม

../เส้น

ราคาเหล็ก/กก.

ค่าเหล็ก

ค่าลวดผูกเหล็ก

ค่าแรง

รวม

RB    6  มม.

2.22

11.0

24.42

0.57

4.44

29.43

RB    9  มม.

4.99

9.90

49.40

1.28

9.98

60.66

RB  12  มม.

8.88

9.80

87.02

2.27

17.76

107.05

RB  15  มม.

13.9

9.55

132.74

3.56

27.80

164.10

RB  19  มม.

22.3

9.55

212.96

5.71

44.60

263.27

RB  25  มม.

38.5

9.55

367.67

9.86

77.00

454.53

 

 
×